statics กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Provincial Education Office 2024

thzh-CNen

1. กฎกระรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555

2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดจำนวน และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ