statics ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Provincial Education Office 2024

thzh-CNen

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวน์โหลดที่นี่

     1) จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดจำนวน 430 แห่ง จากจำนวน 10 สังกัด สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนมากที่สุด จำนวน 232 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.95 รองลงมา คือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.13
 2) จำนวนครู/ผู้สอน แบ่งตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า จำนวนครู/ผู้สอน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งสิ้น 6,090 คน ครู/ผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 2,729 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81 รองลงมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1,054 คน คิดเป็นร้อยละ 17
 3) จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แบ่งตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ มีทั้งสิ้น 73,912 คน โดยจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 36,709 คนคิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 10,261 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลดที่นี่

                             1) จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  438 แห่ง  10 สังกัด สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากที่สุด  233 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.19  รองลงมา คือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.81

                                      2) จำนวนครู/ผู้สอน แบ่งตามหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งสิ้น 5,504 คน ครู/ผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนมากที่สุด 2,505 คน คิดเป็นร้อยละ 45.51 รองลงมาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  1,126  คน คิดเป็นร้อยละ 44.95

                                     3) จำนวนนักเรียน/นักศึกษา แบ่งตามหน่วยงานทางการศึกษาพบว่า จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีทั้งสิ้น 77,743 คน โดยจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 38,124 คนคิดเป็นร้อยละ 49.04 รองลงมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 10,756 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84